• اتوبان نواب – بعد از پل سپه خیابان گلهای اول – ساختمان سهند – طبقه 6 – واحد 15
  • safirazmakian@gmail.com
  • 09357007743

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

  • خانه / مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich :

(۳-Chlorophenoxy)acetyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000921

Cas Number:

(۳-Chlorophenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS001563

Cas Number:

[(۳-chlorobenzyl)thio]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011545

Cas Number:

(۳-Chlorobenzyl)hydrazine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00830

Cas Number:

(۳-Chlorobenzyl)cyclopropylamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00952

Cas Number:

CBR00952

(۳-chloro-but-2-enyl)-(1-phenyl-ethyl)-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS017601

Cas Number:

(۳-chloro-benzyl)-(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS017978

Cas Number:

[(۳-chloro-benzo[b]thiophene-2-carbonyl)-amino]-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015024

Cas Number:

(۳-Chloro-6-oxopyridazin-1(6H)-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00361

Cas Number:

۸۹۵۸۱-۶۱-۳

(۳-Chloro-4-fluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002959

Cas Number:

(۳-Chloro-4-fluorophenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005536

Cas Number:

(۳-Chloro-4-ethoxyphenyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00273

Cas Number:

۹۱۵۹۲۲-۳۸-۲

(۳-Chloro-4-ethoxyphenyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01472

Cas Number:

۵۲۱۱-۰۲-۹

(۳-Chloro-2-methylphenyl)hydrazine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00783

Cas Number:

(۳-chloro-2-methylphenyl)boronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS006288

Cas Number:

[(۳-chloro-2-methyl-phenyl)-methanesulfonyl-amino]-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016926

Cas Number:

(۳-Chloro-2-hydroxypropyl)trimethylammonium chloride solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۴۸۲۸۷

Cas Number:

۳۳۲۷-۲۲-۸

(۳-chloro-2-ethoxyphenyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS006500

Cas Number:

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۳-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002705

Cas Number:

(۳-Carboxypropyl)triphenylphosphonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۴۹۷۲۰

Cas Number:

۱۷۸۵۷-۱۴-۶

(۳-Carboxypropyl)trimethylammonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۰۳۲۴۵

Cas Number:

۶۲۴۹-۵۶-۵

(۳-Carbamimidoyl-benzyl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005222

Cas Number:

(۳-Butoxyphenyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00368

Cas Number:

۲۳۰۷۹-۶۸-۷

(۳-Bromopropyl)triphenylphosphonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۳۵۲۵۹

Cas Number:

۳۶۰۷-۱۷-۸

(۳-Bromopropyl)trimethylammonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۴۷۶۰۴

Cas Number:

۳۷۷۹-۴۲-۸

(۳-Bromopropyl)trimethylammonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۴۷۶۰۴

Cas Number:

۳۷۷۹-۴۲-۸

(۳-Bromopropyl)trimethoxysilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۸۲۶۵

Cas Number:

۵۱۸۲۶-۹۰-۵

(۳-Bromopropyl)trichlorosilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۳۷۸۰۸

Cas Number:

۱۳۸۸۳-۳۹-۱

(۳-Bromopropyl)phosphonic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۹۶۲۱

Cas Number:

۱۱۹۰-۰۹-۶

(۳-Bromopropoxy)-tert-butyldimethylsilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۲۹۰۶۶

Cas Number:

۸۹۰۳۱-۸۴-۵

(۳-Bromophenylethynyl)trimethylsilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۱۰۹۷۱

Cas Number:

۳۹۸۹-۱۳-۷

(۳-Bromophenyl)sulfur pentafluoride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۷۶۶۴

Cas Number:

۶۷۲-۳۰-۰

(۳-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۳۷۴۷

Cas Number:

۱۲۰۳۷۰۹-۷۶-۵

(۳-Bromobutyl)triphenylphosphonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۰۵۳۷۵

Cas Number:

۱۳۲۲۵۶-۹۷-۴

[(۳-bromobenzoyl)amino]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011241

Cas Number:

(۳-bromo-phenoxy)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005956

Cas Number

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۳-Bromo-4-methoxyphenyl)acetonitrile

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS001243

Cas Number:

(۳-bromo-4-hydroxy-phenyl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS004577

Cas Number:

(۳-Bromo-4-fluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003075

Cas Number:

(۳-Bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۶۳۴۰

Cas Number:

۸۷۴۲۸۵-۰۳-۷

(۳-Bromo-2,4,6-trimethylphenylcarbamoyl)methyliminodiacetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000820

Cas Number:

(۳-Bromo-1-propynyl)benzene solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۲۸۲۰۹

Cas Number:

۱۷۹۴-۴۸-۵

(۳-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۸۹۱۹۶

Cas Number:

۵۴۳۱۴-۸۵-۱

(۳-Benzyloxyphenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۱۷۳۳

Cas Number:

۱۸۶۰-۵۸-۸

(۳-Benzyloxy-phenyl)-ethylamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008721

Cas Number:

(۳-benzyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methylamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007235

Cas Number:

(۳-Ammoniopropyl)diisopropylphosphonium bis(tetrafluoroborate)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۵۰۲۱۲

Cas Number:

(۳-Ammoniopropyl)di-tert-butylphosphonium bis(tetrafluoroborate)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۵۰۲۰۴

Cas Number:

(۳-Aminopropyl)trimethoxysilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۸۱۷۷۸

Cas Number:

۱۳۸۲۲-۵۶-۵

(۳-Aminopropyl)triethoxysilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

A3648

Cas Number:

۹۱۹-۳۰-۲

(۳-Aminopropyl)(5-methylpyridin-2-yl)amine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01354

Cas Number:

(۳-aminophenyl)(3,4-dimethylphenyl)methanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009763

Cas Number:

(۳-Aminomethylphenyl)boronic acid hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019607

Cas Number:

(۳-Aminomethyl-cyclohexylmethyl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010755

Cas Number:

CDS010755

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۳-Aminobenzyl)diethylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00121

Cas Number:

۲۷۹۵۸-۹۷-۰

(۳-Amino-pyridin-4-yl)-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000287

Cas Number:

(۳-amino-cyclopentyl)-carbamic acid tert-butyl ester hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012561

Cas Number:

(۳-amino-4-methylphenyl)boronic acid hydrochloride

نام شرکت:

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003846

Cas Number:

(۳-Amino-4-chloro-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019241

Cas Number:

(۳-Amino-2-methylpropyl)dimethylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00154

Cas Number:

۶۱۰۵-۷۲-۲

(۳-Amino-1-methylpropyl)ethyl(methyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01373

Cas Number:

(۳-Amino-1-methylpropyl)dimethylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00152

Cas Number:

۶۰۹۷۸-۳۳-۸

(۳-allylaminocarbonyl)benzeneboronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005910

Cas Number:

(۳-Allyl-4-oxo-3,4-dihydro-phthalazin-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019351

Cas Number:

(۳-Allyl-4-oxo-3,4,5,6,7,8-hexahydro-benzo[4,5]thieno[2,3-d]pyrimidin-2-ylsulfanyl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS020546

Cas Number:

(۳-allyl-2-imino-2,3-dihydro-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS017493

Cas Number:

(۳-acetyl-indol-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016282

Cas Number:

(۳-Acetyl-7-ethyl-1H-indol-1-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009583

Cas Number:

(۳-acetyl-4-hydroxy-5-oxo-2-phenyl-2,5-dihydro-pyrrol-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016088

Cas Number:

(۳-acetamidomethylphenyl)boronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005488

Cas Number:

(۳-acetamido-5-carboxy)phenylboronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015719

Cas Number:

(۳-(trifluoromethyl)-cyclohexyl)-methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013026

Cas Number:

واد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۳-(Dimethylamino)propyl)triphenylphosphonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۰۵۸۵۵

Cas Number:

۱۸۳۵۵-۹۶-۹

(۳-(۴-Chlorophenyl)isoxazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0119

Cas Number:

(۳-(۴-Bromophenyl)isoxazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0120

Cas Number:

(۳-(۴-(۴-Chlorophenoxy)phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0299

Cas Number:

(۳-(۴-(۴-Bromophenoxy)phenyl)-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0300

Cas Number:

(۳-(۳-Fluorophenyl)isoxazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0161

Cas Number:

(۳-(۳-Chlorophenyl)isoxazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0160

Cas Number:

(۳-(۲-Methoxyphenyl)isoxazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0149

Cas Number:

(۳-(۲-Fluorophenyl)isoxazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0159

Cas Number:

(۳-(۲-Chlorophenyl)isoxazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016477

Cas Number:

(۳-(۲,۵-Dichlorophenyl)isoxazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0288

Cas Number:

(۳-([(۹H-Fluoren-9-yl-methoxy)carbonyl]amino)-2-oxopiperidin-1-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008896

Cas Number:

(۳-[۳-(trifluoromethyl)phenyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016562

Cas Number:

(۳,۶-Dioxo-1,2,3,6-tetrahydropyridazin-4-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01301

Cas Number:

۱۲۱۰۷۳-۷۴-۳

(۳,۶-Dichloro-5-methoxypyridin-2-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000218

Cas Number:

(۳,۵-dioxomorpholin-4-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009076

Cas Number:

(۳,۵-Dimethylphenyl)thiourea

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۵۴۸۱۷

Cas Number:

۹۷۴۸۰-۶۰-۹

(۳,۵-dimethylisoxazol-4-yl)methanethiol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012982

Cas Number:

واد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۳,۵-dimethyl-isoxazol-4-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010422

Cas Number:

(۳,۵-Dimethyl-4-nitro-2-pyridyl)-1-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۶۱۹۴۰

Cas Number:

۱۴۹۰۸۲-۰۳-۱

(۳,۵-dimethyl-4-isoxazolyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018444

Cas Number:

(۳,۵-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01589

Cas Number:

(۳,۵-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010636

Cas Number:

(۳,۵-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)(phenyl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002170

Cas Number:

(۳,۵-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007153

Cas Number:

(۳,۵-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS006547

Cas Number:

(۳,۵-Dimethyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)(oxo)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012906

Cas Number:

(۳,۵-Dimethoxyphenyl)acetonitrile

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۹۱۱۴۹

Cas Number:

۱۳۳۸۸-۷۵-۵

(۳,۵-Dimethoxyphenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۰۵۸۳۳

Cas Number:

۴۶۷۰-۱۰-۴

(۳,۵-Dimethoxyphenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012914

Cas Number:

(۳,۵-Difluorophenylethynyl)trimethylsilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۸۹۳۳۰

Cas Number:

۴۴۵۴۹۱-۰۹-۸

(۳,۵-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011776

Cas Number:

(۳,۵-dichloro-phenyl)-ethyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008805

Cas Number:

(۳,۵-Dichloro-4-oxo-1(4H)-pyridinyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS001519

Cas Number:

(۳,۵-dichloro-2-pyridinyl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018206

Cas Number:

(۳,۵-bis-difluoromethyl-pyrazol-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010444

Cas Number:

واد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۳,۵,۶-Trimethylpyrazin-2-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00478

Cas Number:

۷۵۹۰۷-۷۴-۳

(۳,۴-Dimethylphenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS001559

Cas Number:

(۳,۴-Dimethoxyphenyl)acetyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۳۷۴۷۷

Cas Number:

۱۰۳۱۳-۶۰-۷

(۳,۴-Dimethoxyphenyl)acetonitrile

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۲۶۳۴۹

Cas Number:

۹۳-۱۷-۴

(۳,۴-Dihydro-2H-quinolin-1-yl)-acetic acid hydrazide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011587

Cas Number:

(۳,۴-Dihydro-2H-pyrano[2,3-b]pyridin-6-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE001393

Cas Number:

(۳,۴-Dihydro-2H-pyran-6-yl)dimethylsilanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۸۱۵۵

Cas Number:

۳۰۴۶۶۹-۳۵-۰

(۳,۴-Dihydro-2H-chromen-6-ylmethyl)amine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00854

Cas Number:

(۳,۴-Dihydro-2H-chromen-6-ylmethyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002275

Cas Number:

(۳,۴-Dihydro-1-naphthyloxy)trimethylsilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۴۰۳۹۰

Cas Number:

۳۸۸۵۸-۷۲-۹

(۳,۴-difluorophenyl)methanesulfonyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015759

Cas Number:

(۳,۴-difluoro-phenyl)-piperidin-4-yl-methanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003998

Cas Number:

(۳,۴-difluoro-5-methoxyphenyl)oxoacetic acid ethyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008118

Cas Number:

[(۳,۴-dichlorobenzyl)thio]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011610

Cas Number:

(۳,۴,۵-trimethyl-pyrazol-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016806

Cas Number:

(۳,۴,۵-Trifluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003147

Cas Number:

(۳,۳-Dimethyl-1-butynyl)boronic acid diisopropyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۳۹۱۹۲

Cas Number:

۱۲۱۰۲۱-۲۴-۷

(۳,۳-Difluorocyclobutyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

SYX00114

Cas Number:

۶۸۱۱۲۸-۳۹-۲

ی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

[(۳,۳,۳-trifluoropropanoyl)amino]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012056

Cas Number:

(۳,۳,۳-Trichloropropyl)triphenylphosphonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۵۱۲۱

Cas Number:

۸۰۴۴۸۲-۵۰-۶

(۳′-Nitropropiophenone)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۳۰۷۶۱

Cas Number:

۱۷۴۰۸-۱۶-۱

(۳′-Chlorobiphenyl-3-yl)amine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00780

Cas Number:

(۳′,۴′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]-2-yl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS020327

Cas Number:

(۲z)-6-hydroxy-2-(1H-indol-3-ylmethylene)-1-benzofuran-3(2H)-one

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018985

Cas Number:

(۲z)-2-amino-N-(4-chlorophenyl)-2-(hydroxyimino)ethanamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018991

Cas Number:

(۲Z)-(2,4-Dioxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۳۷۴-۲۹-۸

Cas Number:

۵۳۷۴-۲۹-۸

(۲S-cis)-(−)-۵-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۲۱۶۵۰

Cas Number:

۵۲۶۲-۱۰-۲

(۳,۴-difluoro-phenyl)-piperidin-4-yl-methanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003998

Cas Number:

(۳,۴-difluoro-5-methoxyphenyl)oxoacetic acid ethyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008118

Cas Number:

[(۳,۴-dichlorobenzyl)thio]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011610

Cas Number:

(۳,۴,۵-trimethyl-pyrazol-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016806

Cas Number:

(۳,۴,۵-Trifluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003147

Cas Number:

(۳,۳-Dimethyl-1-butynyl)boronic acid diisopropyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۳۹۱۹۲

Cas Number:

۱۲۱۰۲۱-۲۴-۷

(۳,۳-Difluorocyclobutyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

Cas Number:

۶۸۱۱۲۸-۳۹-۲

[(۳,۳,۳-trifluoropropanoyl)amino]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012056

Cas Number:

(۳,۳,۳-Trichloropropyl)triphenylphosphonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۵۱۲۱

Cas Number:

۸۰۴۴۸۲-۵۰-۶

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۳′-Nitropropiophenone)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۳۰۷۶۱

Cas Number:

۱۷۴۰۸-۱۶-۱

(۳′-Chlorobiphenyl-3-yl)amine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00780

Cas Number:

(۳′,۴′-Dimethyl[1,1′-biphenyl]-2-yl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS020327

Cas Number:

(۲z)-6-hydroxy-2-(1H-indol-3-ylmethylene)-1-benzofuran-3(2H)-one

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018985

Cas Number:

(۲z)-2-amino-N-(4-chlorophenyl)-2-(hydroxyimino)ethanamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018991

Cas Number:

(۲Z)-(2,4-Dioxo-1,3-thiazolidin-5-ylidene)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00426

Cas Number:

۵۳۷۴-۲۹-۸

(۲S-cis)-(−)-۵-Benzyl-3,6-dioxo-2-piperazineacetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۲۱۶۵۰

Cas Number:

۵۲۶۲-۱۰-۲

(۲S-cis)-(+)-2,3-Dihydro-3-hydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,5-benzothiazepin-4(5H)-one

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۵۵۴۸

Cas Number:

۴۲۳۹۹-۴۹-۵

(۲S,5S)-Fmoc-5-amino-1,2,4,5,6,7-hexahydro-azepino [3,2,1-hi] indole-4-one-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018397

Cas Number:

(۲S,5S)-1-N-Boc-2,5-dimethylpiperazine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016032

Cas Number:

(۲S,5S)-1-(((2S,5S)-2,5-Dimethylpyrrolidin-1-yl)methylene)-2,5-dimethylpyrrolidinium tetrafluoroborate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۶۷۷۴

Cas Number:

(۲S,5S)-(–)-۵-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۶۸۵۴۰

Cas Number:

۴۱۵۶۷۸-۴۰-۹

(۲S,5S)-(−)-۲-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۶۳۱۰۷

Cas Number:

۳۴۶۴۴۰-۵۴-۸

(۲S,5S)-(–)-۱-(۲-(۱,۳-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۷۰۷۸

Cas Number:

۱۳۱۴۲۴۶-۰۲-۰

(۲S,5S)-(+)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۷۰۳۵

Cas Number:

۶۹۵۸۱۶-۴۷-۸

(۲S,5R)-2-Amino-4-[3-(tert-butoxycarbonyl)-2,2-dimethyloxazolidin-5-yl]butanoic acid, n2-fmoc protected

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019049

Cas Number:

(۲S,5R)-1-N-Boc-2,5-dimethylpiperazine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016031

Cas Number:

(۲S,4S,5R)-2-Hydroxymethyl-5-ethylquinuclidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۱۹۵۷

Cas Number:

۲۱۹۷۹۴-۷۹-۳

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲S,4S,5R)-2-Aminomethyl-5-ethylquinuclidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۰۷۳۱۷

Cas Number:

۴۷۵۱۶۰-۵۹-۹

(۲S,4S)-Foc-4-amino-1-Fmoc-pyrrolidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013195

Cas Number:

(۲S,4S)-Fmoc-4-phenyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016608

Cas Number:

(۲S,4S)-Fmoc-4-phenoxy-pyrrolidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012340

Cas Number:

(۲S,4S)-Fmoc-4-fluoro-pyrrolidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007340

Cas Number:

(۲S,4S)-4-Amino-1-N-benzoyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid methyl ester hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010110

Cas Number:

(۲S,4S)-4-amino-1-benzoyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010280

Cas Number:

(۲S,4S)-2,4-Bis(diphenylphosphino)pentane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۳۶۱۸

Cas Number:

۷۷۸۷۶-۳۹-۲

(۲S,4S)-1-tert-Butoxycarbonyl-4-diphenylphosphino-2-(diphenylphosphinomethyl)pyrrolidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۰۴۲۴

Cas Number:

۶۱۴۷۸-۲۸-۲

(۲S,4S)-(+)-Pentanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۶۷۸۷۲

Cas Number:

۷۲۳۴۵-۲۳-۴

۲S,4R)-N-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid methyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS014448

Cas Number:

(۲S,4R)-Fmoc-4-phenyl-pyrrolidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007354

Cas Number:

(۲S,4R)-Fmoc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS006624

Cas Number:

(۲S,4R)-Boc-4-hydroxypiperidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008530

Cas Number:

(۲S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid dibenzyl amide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۱۲۹۰

Cas Number:

۹۱۵۲۰۵-۷۶-۴

(۲S,4R)-4-fluoropyrrolidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010335

Cas Number:

(۲S,3S)-3-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019285

Cas Number:

(۲S,3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-phenylpropionic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۰۸۰۵

Cas Number:

۹۲۶۳۰۸-۲۲-۷

ایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲S,3S)-1-Allyl-5-oxo-2-phenyl-pyrrolidine-3-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019353

Cas Number:

(۲S,3S)-1,2-Epoxy-3-(Boc-amino)-4-phenylbutane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۶۹۵۱

Cas Number:

۹۸۷۳۷-۲۹-۲

(۲S,3S)-(−)-Bis(diphenylphosphino)butane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۵۹۰۹۸

Cas Number:

۶۴۸۹۶-۲۸-۲

(۲S,3S)-(−)-۳-Phenylglycidol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۰۰۴۸۹

Cas Number:

۱۰۴۱۹۶-۲۳-۸

(۲S,3S)-(−)-۱,۴-Dibenzyloxy-2,3-butanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۶۵۴۷۵

Cas Number:

۱۷۴۰۱-۰۶-۸

(۲S,3S)-(+)-2,3-Butanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۰۰۳۴۹

Cas Number:

۱۹۱۳۲-۰۶-۰

(۲S,3R,4S)-α-(Carboxycyclopropyl)glycine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

C195

Cas Number:

۱۱۷۸۵۷-۹۵-۱

(۲S,3R,4E)-2-Azido-4-octadecene-1,3-diol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

A0456

Cas Number:

۱۰۳۳۴۸-۴۹-۸

(۲S,3R)-4-Allyl-5-oxo-3-phenyl-morpholine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019354

Cas Number:

(۲S,3R)-3-phenylpyrrolidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010493

Cas Number:

Boc-(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۵۰۵۹

Cas Number:

۶۲۰۲۳-۶۵-۸

(۲S,3R)-(−)-۳-(Benzyloxymethyl)oxirane-2-methanol 4-nitrobenzoic acid ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۳۷۳۲

Cas Number:

۷۸۵۱۳-۰۸-۳

(۲S,3R)-(+)-N-Z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۳۱۸۵۶

Cas Number:

۱۰۵۲۲۸-۴۶-۴

(۲S,3R)-(+)-N-Boc-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۳۱۸۱۳

Cas Number:

۱۱۲۷۴۱-۵۰-۱

(۲S,3′S)-N-3-hydroxypyrrolidin-phenyl-glycinamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008410

Cas Number:

(۲S,2′S-(−)-[N,N′-Bis(2-pyridylmethyl)]-2,2′-bipyrrolidinebis(acetonitrile)iron(II) hexafluoroantimonate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۳۰۴۵۹

Cas Number:

۹۵۹۳۹۵-۱۰-۹

(۲S,2′S)-2,2′-Bipyrrolidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۲۲۷۹

Cas Number:

۱۲۴۷۷۹-۶۶-۴

(۲S, 3S)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۰۹۱۰

Cas Number:

۱۲۱۷۴۵۷-۶۷-۴

ی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲S, 3′S)-1-[2-(4-fluoro-phenyl)-2-methylamino-ethyl]-pyrrolidin-3-ol dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS006386

Cas Number:

(۲S)-N-[(1S,2S)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۱۱۹۳

Cas Number:

۵۲۹۴۸۶-۲۶-۸

(۲S)-N-[(1S)-1-(Hydroxydiphenylmethyl)-3-methylbutyl]-2-pyrrolidinecarboxamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۴۷۸۶

Cas Number:

۹۱۰۱۱۰-۴۵-۱

(۲S)-3-methyl-2-(2-oxo-tetrahydro-pyrimidin-1-yl)-butyric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005447

Cas Number:

(۲S)-3,3-Dimethyl-2-[[(1R,2R)-2-(2-methyl-5-phenyl-1-pyrrolyl)cyclohexyl]thioureido]-N,N-bis(2-isobutyl)butanamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۳۳۴۰

Cas Number:

۷۶۴۶۵۰-۹۷-۷

(۲S)-2-Phenyl-3,4-dihydro-2H-pyrimido[2,1-b][1,3]benzothiazole

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۹۰۰۵۴۲

Cas Number:

۱۰۱۵۲۴۸-۹۶-۰

(۲S)-2-(Isopropylamino)-3-methyl-1-butanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000179

Cas Number:

(۲S)-2-(Formylamino)-3-(1H-imidazol-4-yl)propanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000058

Cas Number:

(۲S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008092

Cas Number:

(۲S)-2-(2-Formyl-1H-pyrrol-1-yl)-4-methylpentanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008091

Cas Number:

(۲S)-2-(2-formyl-1H-pyrrol-1-yl)-3-phenylpropanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008088

Cas Number:

{(۲S)-2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydroxymethyl}-1-pyrrolidinyl}[4-(1-pyrrolidinyl)-3-pyridinyl]methanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۳۷۶۷

Cas Number:

۹۵۱۰۰۸-۶۵-۴

(۲S)-2-[(phenoxyacetyl)amino]propanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS014840

Cas Number:

(۲S)-(−)-۲,۲′-Oxybis(octahydro-7,8,8-trimethyl-4,7-methanobenzofuran)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۸۵۲۹۸

Cas Number:

۱۰۸۰۳۱-۸۰-۷

(۲S)-(+)-Glycidyl tosylate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۴۰۱۲۹

Cas Number:

۷۰۹۸۷-۷۸-۹

(۲S)-(+)-Glycidyl 4-nitrobenzoate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۰۰۴۴۶

Cas Number:

۱۱۵۴۵۹-۶۵-۹

(۲S)-(+)-2-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۰۵۷۶۶

Cas Number:

۱۱۸۲۰۰-۹۶-۷

(۲R,5S)-5-Methyl-4,4-diphenyl-1,3,2-dioxathiolane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۶۶۷۱۴

Cas Number:

۱۲۶۵۷۷-۴۹-۹

اد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲R,5S)-2-Trichloromethyl-3-oxa-1-azabicyclo[3.3.0]octan-4-one

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۲۱۳۴

Cas Number:

۹۷۵۳۸-۶۷-۵

(۲R,5R)-2,5-Hexanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۲۷۹۲

Cas Number:

۱۷۲۹۹-۰۷-۹

(۲R,5R)-1-N-Boc-2,5-dimethylpiperazine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016033

Cas Number:

(۲R,5R)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-dimethylphospholane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۷۰۴۳

Cas Number:

۱۰۴۴۲۵۶-۰۴-۳

(۲R,5R)-1-(((2R,5R)-2,5-Diphenylpyrrolidin-1-yl)methylene)-2,5-diphenylpyrrolidinium tetrafluoroborate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۶۷۶۶

Cas Number:

۱۲۰۴۳۲۴-۰۹-۳

(۲R,5R)-(−)-trans-2,5-Dimethylpyrrolidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۱۵۶۶

Cas Number:

۶۲۶۱۷-۷۰-۳

(۲R,5R)-(+)-5-Vinyl-2-quinuclidinemethanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۲۵۴۹

Cas Number:

(۲R,5R)-(+)-5-Benzyl-3-methyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-imidazolidinone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۶۸۸۴۲

Cas Number:

۸۷۷۳۰۳-۸۴-۹

(۲R,5R)-(+)-2-tert-Butyl-3-methyl-5-benzyl-4-imidazolidinone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۶۳۰۹۳

Cas Number:

۳۹۰۷۶۶-۸۹-۹

(۲R,5R)-(+)-1-(2-(1,3-Dioxolan-2-yl)phenyl)-2,5-diethylphospholane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۷۰۵۱

Cas Number:

(۲R,4S,5R)-2-Hydroxymethyl-5-ethylquinuclidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۹۴۶۳

Cas Number:

۲۱۹۷۹۴-۸۱-۷

(۲R,4S,5R)-2-Aminomethyl-5-ethylquinuclidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۹۸۶۷

Cas Number:

۴۷۵۱۶۰-۶۱-۳

(۲R,4R)-1-Boc-N-Fmoc-4-amino-pyrrolidine-2-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012479

Cas Number:

(۲R,4R)-(+)-4,5-Dihydro-4-isopropyl-2-(p-tolyl)-1,2λ۴,۳-oxathiazole 2-oxide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۴۸۳۳۷

Cas Number:

۱۷۰۹۰۰-۸۷-۵

(۲R,3S)/(2S,3R)-racemic Fmoc-β-hydroxyphenylalanine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS004446

Cas Number:

(۲R,3S)-Dimethyl oxirane-2,3-dicarboxylate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۵۷۰۶۳

Cas Number:

۷۱۸۶۱۷-۸۶-۸

(۲R,3S)-(−)-N-Z-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۳۱۸۷۲

Cas Number:

۱۰۰۵۱۶-۵۴-۹

(۲R,3S)-(−)-N-Boc-6-oxo-2,3-diphenylmorpholine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۳۱۸۴۸

Cas Number:

۱۱۲۷۴۱-۴۹-۸

(۲R,3S)-(−)-۴-Dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۱۷۸۴۴

Cas Number:

۷۲۵۴۱-۰۳-۸

(۲R,3S)-(+)-3-(Benzyloxymethyl)oxirane-2-methanol 4-nitrobenzoic acid ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۳۷۳۰

Cas Number:

۷۸۴۶۹-۸۶-۰

(۲R,3R)-Diethyl 2,3-epoxysuccinate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۸۶۲۵۰

Cas Number:

۷۴۲۴۳-۸۵-۹

(۲R,3R)-Butanediol bis(methanesulfonate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۱۳۶۹

Cas Number:

(۲R,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۵۰۵۸

Cas Number:

۷۷۱۷۱-۴۱-۶

(۲R,3R)-(−)-۲,۳-Butanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۳۷۶۳۹

Cas Number:

۲۴۳۴۷-۵۸-۸

(۲R,3R)-(+)-2,3-Bis(diphenylphosphino)butane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۲۵۱۰۲

Cas Number:

۷۴۸۳۹-۸۴-۲

(۲R,3R)-(+)-1,4-Dibenzyloxy-2,3-butanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۶۵۴۶۷

Cas Number:

۹۱۶۰۴-۴۱-۰

(۲R,2′R-(+)-[N,N′-Bis(2-pyridylmethyl)]-2,2′-bipyrrolidinebis(acetonitrile)iron(II) hexafluoroantimonate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۳۱۳۸۲

Cas Number:

(۲R,2′R)-2,2′-Bipyrrolidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۲۱۵۵

Cas Number:

۱۳۷۰۳۷-۲۰-۸

(۲R,2′R)-1,1′-Bis(6-methyl-2-pyridinylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine tetrahydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۲۳۳۷

Cas Number:

۱۲۲۸۰۷۷-۹۴-۸

(۲R,2′R)-1,1′-Bis(2-pyridinylmethyl)-2,2′-bipyrrolidine tetrahydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۲۳۵۳

Cas Number:

۱۲۲۸۰۷۷-۸۸-۰

(۲R, 3R)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-phenylpropionic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۱۳۵۶

Cas Number:

۱۲۱۷۴۵۶-۰۲-۴

(۲R, 3R)-3-(Boc-amino)-2-methyl-3-(4-chlorophenyl)propionic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۱۰۳۸

Cas Number:

۱۲۱۷۴۴۳-۷۷-۰

(۲R)-N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1,2-diphenylethyl]-2-pyrrolidinecarboxamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۱۰۸۸

Cas Number:

۹۴۸۵۹۴-۹۷-۶

(۲R)-N-[(1R)-1-(Hydroxydiphenylmethyl)-3-methylbutyl]-2-pyrrolidinecarboxamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۵۱۰۳

Cas Number:

۱۰۸۸۱۱۰-۹۲-۲

(۲R)-4-Amino-2-methyl-1-butanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000036

Cas Number:

(۲R)-3,3,3-Trifluoro-2-hydroxy-2-methylpropanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000087

د شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲R)-2-(isopropylamino)propanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013929

Cas Number:

(۲R)-2-(Isopropylamino)-2-phenylethanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000198

Cas Number:

(۲R)-2-[(pyridin-3-ylmethyl)amino]propanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015652

Cas Number:

(۲R)-2-{[(Benzyloxy)carbonyl]amino}-3-methylbutanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000248

Cas Number:

(۲R)-2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}propanoic acid hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000236

Cas Number:

(۲R)-2-{[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino}butanedioic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000081

Cas Number:

(۲R)-2-[(3-methylbutyl)amino]propanoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013920

Cas Number:

(۲R)-(−)-Glycidyl tosylate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۴۰۱۱۰

Cas Number:

۱۱۳۸۲۶-۰۶-۵

(۲R)-(−)-Glycidyl 4-nitrobenzoate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۰۰۴۳۸

Cas Number:

۱۰۶۲۶۸-۹۵-۵

(۲R)-(−)-۲-Methylglycidyl 4-nitrobenzoate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۰۵۷۵۸

Cas Number:

۱۰۶۲۶۸-۹۶-۶

(۲E)-4-{[4-(2,4-Dichlorophenyl)-3-(isopropoxycarbonyl)-2-thienyl]amino}-4-oxo-2-butenoic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019597

Cas Number:

(۲E)-4,4,4-Trifluoro-N-methoxy-N-methyl-2-butenamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

SYX00040

Cas Number:

۱۱۷۲۶۰۳-۹۷-۲

(۲E)-3-(3-Amino-1H-1,2,4-triazol-5-yl)-2-propenoic acid nitrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS020249

Cas Number:

(۲E)-3-(2-Aminopyrimidin-5-yl)acrylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00472

Cas Number:

۳۳۵۰۳۰-۸۰-۳

(۲e)-3-(2,6-dimethylcyclohex-2-enyl)acrylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007813

Cas Number:

(۲e)-3-(1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008618

Cas Number:

۲E)-3-(1,3-Benzothiazol-2-yl)acrylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01227

Cas Number:

۱۲۳۵۳۰-۶۷-۶

(۲e)-3-[3-(chlorosulfonyl)-4-methoxyphenyl]acrylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012969

واد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲E)-3-[2-(Dimethylamino)pyrimidin-5-yl]acrylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00579

Cas Number:

۲۰۳۵۰۵-۸۲-۲

(۲aS,5aS,6R,7R,8aR)-6-(2-furan-3-yl-ethyl)-6-hydroxy-2a,5a,7-trimethyl-decahydro-naphtho[1,8-bc]furan-2-one

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010105

Cas Number:

(۲-Thienylmethyl)hydrazine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01534

Cas Number:

(۲-Thienyl)trimethylsilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۳۲۴۲۷

Cas Number:

۱۸۲۴۵-۲۸-۸

(۲-Pyrrolidinylmethoxy)acetic acid hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01410

Cas Number:

(۲-pyrrolidin-1-ylpyrimidin-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS017303

Cas Number:

(۲-Pyrrolidin-1-ylphenyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS020149

Cas Number:

(۲-Pyrrolidin-1-ylphenyl)amine

نام شرکت:

CBR01252 سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01252

Cas Number:

۲۱۶۲۷-۵۸-۷

(۲-Pyrimidylthio)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۷۵۵۳۰

Cas Number:

۸۸۷۶۸-۴۵-۰

(۲-Pyridinylsulfanyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002508

Cas Number:

(۲-pyridin-4-yl-thiazol-4-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016233

Cas Number:

(۲-pyridin-3-yl-1,3-thiazol-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018513

Cas Number:

(۲-pyridin-2-yl-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016295

Cas Number:

(۲-Piperidin-1-ylpyrimidin-5-yl)boronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS020479

Cas Number:

(۲-Phenylethyl)propylamine

نام شرکت:

CBR00107 سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00107

Cas Number:

۲۷۹۰۶-۹۱-۸

(۲-phenyl-oxazol-4-yl)-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009734

Cas Number:

(۲-phenyl-1H-imidazol-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016670

Cas Number:

(۲-Phenyl-1H-imidazol-1-yl)acetic acid acetate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00599

میایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS014509

Cas Number:

(۲-phenyl-1,3-oxazol-4-yl)acetonitrile

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011810

Cas Number:

(۲-p-Tolyl-thiazol-4-yl)-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007020

Cas Number:

(۲-oxo-morpholin-4-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005121

Cas Number:

(۲-Oxo-5-phenyl-1,3,4-oxadiazol-3(2H)-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012265

Cas Number:

(۲-Oxo-4-phenyl-2H-chromen-7-yloxy)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009574

Cas Number:

(۲-Oxo-4-phenyl-1-pyrrolidinyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002257

Cas Number:

(۲-Oxo-2H-pyridin-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010316

Cas Number:

(۲-Oxo-2-piperidin-1-yl-ethylsulfanyl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011575

Cas Number:

(۲-oxo-2-Piperazin-1-yl-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS006626

Cas Number:

(۲-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-3-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009127

Cas Number:

(۲-Oxo-1,3-oxazolidin-3-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00228

Cas Number:

۷۵۱۲۵-۲۳-۴

(۲-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS004825

Cas Number:

(۲-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00550

Cas Number:

۱۳۶۱۰-۸۱-۶

(۲-Oxo-1(2H)-pyrimidinyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00231

Cas Number:

۹۵۲۰۹-۸۳-۹

(۲-Naphthylmethyl)zinc bromide solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۹۹۰۲۱

Cas Number:

۱۵۲۳۲۹-۴۴-۷

(۲-Naphthalenylmethyl)magnesium bromide solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۶۳۸۹۱

Cas Number:

۱۲۷۵۴۳-۸۰-۰

(۲-morpholinophenyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS004022

اد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-morpholin-4-yl-ethyl)[5-(-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl]amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007763

Cas Number:

(۲-Morpholin-4-yl-2-pyridin-2-ylethyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01307

Cas Number:

۹۳۳۷۳۵-۲۲-۹

(۲-morpholin-4-yl-2-oxo-ethylsulfanyl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012648

Cas Number:

(۲-morpholin-4-yl-1-phenylethyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008793

Cas Number:

(۲-methylsulfanyl-benzoimidazol-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011523

Cas Number:

(۲-Methylpyridin-4-yl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019218

Cas Number:

(۲-Methylpropyl)boronic acid MIDA ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۷۱۱۱۲

Cas Number:

(۲-Methylpropyl)boronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۴۶۲۲۵

Cas Number:

۸۴۱۱۰-۴۰-۷

(۲-methylphenyl)methanesulfonyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007830

Cas Number:

(۲-Methylphenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۵۱۸۹

Cas Number:

۲۱۰۸۲۳-۵۴-۴

(۲-Methylphenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۴۹۷۰۴

Cas Number:

۱۸۷۸-۴۹-۵

(۲-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS017565

Cas Number:

(۲-Methylbutyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۲۰۵۲۳

Cas Number:

۹۶-۱۵-۱

(۲-Methylallyl)palladium(II) chloride dimer

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۳۰۶۴

Cas Number:

۱۲۰۸۱-۱۸-۴

(۲-methyl-thiazol-4-yl)-acetic acid methyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010075

Cas Number:

(۲-methyl-thiazol-4-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007448

Cas Number:

(۲-methyl-quinolin-4-yl)-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016360

Cas Number:

(۲-Methyl-5-phenyl-3-furyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS014520

اد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-methyl-4-thien-2-yl-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012850

Cas Number:

(۲-Methyl-4-pyrimidinyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01737

Cas Number:

۱۱۳۱۶۰۵-۰۶-۵

(۲-Methyl-4-phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS017462

Cas Number:

(۲-Methyl-3-trifluoromethyl-phenyl)-prop-2-ynyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011971

Cas Number:

(۲-Methyl-3-furyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019848

Cas Number:

(۲-Methyl-2H-[1,2,4]triazol-3-yl)-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010437

Cas Number:

(۲-methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS006726

Cas Number:

(۲-Methyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-5-yl)amine hydrobromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00712

Cas Number:

(۲-Methyl-1H-indol-5-yl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009469

Cas Number:

(۲-Methyl-1H-indol-3-yl)(pyridin-2-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS017605

Cas Number:

(۲-Methyl-1H-benzimidazol-1-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012646

Cas Number:

(۲-Methyl-1-pyridin-2-ylpropyl)amine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00662

Cas Number:

(۲-Methyl-1-benzofuran-7-yl)amine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00813

Cas Number:

(۲-Methyl-1,3-thiazol-5-yl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009024

Cas Number:

(۲-Methoxypyridin-4-yl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012731

Cas Number:

(۲-Methoxyphenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۵۵۷۳۳

Cas Number:

۱۸۷۸-۸۵-۹

(۲-Methoxyethyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۰۸۹۱۷

Cas Number:

۳۸۲۵۶-۹۳-۸

(۲-methoxyethyl)hydrazine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012720

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-Methoxyethoxy)acetyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS001157

Cas Number:

(۲-Methoxybutyl)amine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00912

Cas Number:

(۲-Methoxy-pyridin-4-yl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000355

Cas Number:

۸۴۹۳۵۳-۳۱-۷

(۲-methoxy-phenoxy)-acetyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016198

Cas Number:

(۲-Methoxy-1-pyridin-2-ylethyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01327

Cas Number:

۹۵۹۲۳۸-۹۰-۵

(۲-Methoxy-1-naphthyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002655

Cas Number:

(۲-Methoxy-1,1-dimethylethyl)amine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00858

Cas Number:

(۲-isopropyl-pyrimidin-4-ylmethyl)-methyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011805

Cas Number:

(۲-isobutyrylamino-acetylamino)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016683

Cas Number:

(۲-Iodoethyl)benzene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۸۰۴۹۰

Cas Number:

۱۷۳۷۶-۰۴-۴

(۲-Iodo-pyridin-4-yl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000356

Cas Number:

۸۶۹۷۳۵-۲۵-۱

(۲-imino-thiazol-3-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010629

Cas Number:

(۲-Imino-4-oxo-1,3-thiazolidin-5-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002453

Cas Number:

(۲-Imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylethyl)amine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01840

Cas Number:

(۲-Hydroxypropyl)-γ-cyclodextrin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۷۹۲۲۹

Cas Number:

۱۲۸۴۴۶-۳۴-۴

(۲-Hydroxypropyl)-β-cyclodextrin solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

H5784

Cas Number:

(۲-Hydroxypropyl)-α-cyclodextrin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۹۰۶۹۰

Cas Number:

۱۲۸۴۴۶-۳۳-۳

(۲-Hydroxyphenyl)diphenylphosphine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۲۳۹۳۲

Cas Number:

۶۰۲۵۴-۱۰-۶

د شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-hydroxyphenyl)(isoxazol-4-yl)methanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011055

Cas Number:

(۲-Hydroxyphenyl)(4-hydroxyphenyl)methanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000152

Cas Number:

(۲-Hydroxymethyl-pyridin-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000312

Cas Number:

۸۲۴۴۲۹-۵۱-۸

(۲-Hydroxyethyl)urea

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۵۴۶۹۳

Cas Number:

۲۰۷۸-۷۱-۹

(۲-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۴۵۱۴

Cas Number:

۲۳۲۵۰-۰۳-۵

(۲-Hydroxyethyl)triphenylphosphonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۰۴۱۳۱

Cas Number:

۷۲۳۷-۳۴-۵

(۲-Hydroxyethyl)-β-cyclodextrin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۸۹۱۳۷

Cas Number:

۱۲۸۴۴۶-۳۲-۲

(۲-hexyl-3-oxo-cyclopentyl)-acetic acid methyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009874

Cas Number:

(۲-Furfurylthio)acetone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS001504

Cas Number:

(۲-Formylphenoxy)acetonitrile

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS006058

Cas Number:

(۲-Formyl-pyridin-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000286

Cas Number:

۱۱۶۰۲۶-۹۹-۴

(۲-formyl-phenyl)-acetonitrile

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008977

Cas Number:

(۲-Fluorophenyl)thiourea

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003641

Cas Number:

[(۲-fluorophenyl)thio]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011386

Cas Number:

(۲-Fluorophenyl)acetone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۰۸۷۴۴

Cas Number:

۲۸۳۶-۸۲-۰

(۲-Fluorophenyl)(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)methanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS004924

Cas Number:

(۲-Fluorophenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005962

Cas Number:

(۲-fluoro-phenyl)-piperazin-1-yl-methanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007187

شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-Fluoro-6-(pyrrolidin-1-yl)pyridin-3-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000814

Cas Number:

(۲-Ethylpyrimidin-4-yl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011804

Cas Number:

(۲-Ethylhexyl)magnesium bromide solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۳۰۵۵۱

Cas Number:

۹۰۲۲۴-۲۱-۸

(۲-Ethyl-2H-pyrazol-3-ylmethyl)-methyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS014690

Cas Number:

(۲-Ethyl-2 H-pyrazol-3-ylmethyl)-phenethyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007173

Cas Number:

[(۲-Ethyl-1,3-thiazol-4-yl)methyl](methyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019870

Cas Number:

(۲-Ethoxypropyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01487

Cas Number:

۸۸۳۵۳۸-۵۹-۸

(۲-Ethoxyethyl)hydrazine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01574

Cas Number:

(۲-Ethoxybutyl)amine monohydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01063

Cas Number:

(۲-Ethoxy-4-formylphenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005231

Cas Number:

(۲-Dodecen-1-yl)succinic anhydride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۴۱۶۱

Cas Number:

۱۹۷۸۰-۱۱-۱

(۲-Dicyclohexylphosphinobiphenyl)gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۵۵۵۷۵

Cas Number:

۱۰۱۶۱۶۱-۷۵-۳

(۲-Dicyclohexylphosphino-2′,۶′-diisopropoxybiphenyl)gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۵۵۵۸۳

Cas Number:

(۲-Di-tert-butylphosphinobiphenyl)gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۵۶۴۷۴

Cas Number:

۱۰۳۶۰۰۰-۹۴-۸

(۲-Di-tert-butylphosphino-3,6-dimethoxy-2′,۴′,۶′-triisopropylbiphenyl)gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۶۳۰۶۳

Cas Number:

(۲-Di-tert-butylphosphino-3,4,5,6-tetramethyl-2′,۴′,۶′-triisopropylbiphenyl)gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۶۳۱۲۸

Cas Number:

(۲-Di-tert-butylphosphino-2′,۴′,۶′- triisopropylbiphenyl)gold(I) bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۱۹۰۹۹۱-۳۳-۳

Cas Number:

(۲-Cyclopentyl-2-phenylethyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۷۵۳۴۳-۲۸-۹

یمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-Cyclooctylethyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01321

Cas Number:

۴۷۴۴-۹۴-۹

(۲-Cycloheptylethyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01497

Cas Number:

۴۴۴۸-۸۴-۴

(۲-Cyanophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011719

Cas Number:

(۲-cyano-phenoxy)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011537

Cas Number:

[(۲-chlorophenyl)thio]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011691

Cas Number:

(۲-Chlorophenoxy)trimethylsilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۰۴۲۲

Cas Number:

۱۷۸۸۱-۶۵-۱

(۲-Chlorophenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS001276

Cas Number:

(۲-Chloroethyl)trimethylammonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۳۴۴۳۵

Cas Number:

۹۹۹-۸۱-۵

(۲-Chloroethyl)benzene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

C40405

Cas Number:

۶۲۲-۲۴-۲

(۲-Chloroethoxy)benzene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۱۴۲۷۸

Cas Number:

۶۲۲-۸۶-۶

(۲-Chloro-phenyl)-(6-chloro-quinolin-4-yl)-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS020509

Cas Number:

(۲-Chloro-6-ethoxy-4-formylphenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019652

Cas Number:

(۲-Chloro-5-pyridyl)methylzinc chloride solution

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۳۳۴۷۵

Cas Number:

۳۵۲۵۳۰-۳۶-۰

(۲-Chloro-5-methylpyridin-3-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000776

Cas Number:

۵۱۸۳۱۴-۶۴-۲

(۲-chloro-5-methyl-phenoxy)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS006011

Cas Number:

(۲-Chloro-5-fluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002730

Cas Number:

(۲-Chloro-5-fluoro-pyridin-3-yl)-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000404

Cas Number:

۸۷۰۰۶۳-۵۲-۸

(۲-Chloro-4-pyridinyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۴۴۴۵

Cas Number:

۱۰۰۷۰۴-۱۰-۷

مواد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-Chloro-4-iodopyridin-3-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000565

Cas Number:

۸۸۴۴۹۴-۴۴-۴

(۲-Chloro-4-iodo-pyridin-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000347

Cas Number:

۸۵۵۷۸۴-۳۹-۳

(۲-chloro-4-formyl-6-methoxy-phenoxy)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005547

Cas Number:

(۲-chloro-3-pyridinyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS014107

Cas Number:

(۲-Chloro-3-(dimethoxymethyl)pyridin-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000673

Cas Number:

(۲-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002812

Cas Number:

(۲-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016337

Cas Number:

(۲-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013997

Cas Number:

(۲-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl)diethylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۰۰۰۴

Cas Number:

۳۵۷-۸۳-۵

(۲-chloro(3-pyridyl))-N-(5-methylisoxazol-3-yl)formamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013382

Cas Number:

(۲-Carboxyethyl)-β-cyclodextrin sodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۱۸۷۲

Cas Number:

(۲-Carboxyethyl)(dimethyl)sulfonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000190

شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-Chloro-4-iodopyridin-3-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000565

Cas Number:

۸۸۴۴۹۴-۴۴-۴

(۲-Chloro-4-iodo-pyridin-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000347

Cas Number:

۸۵۵۷۸۴-۳۹-۳

(۲-chloro-4-formyl-6-methoxy-phenoxy)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005547

Cas Number:

(۲-chloro-3-pyridinyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS014107

Cas Number:

(۲-Chloro-3-(dimethoxymethyl)pyridin-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000673

Cas Number:

(۲-Chloro-3,6-difluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002812

Cas Number:

(۲-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016337

Cas Number:

(۲-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013997

Cas Number:

(۲-Chloro-1,1,2-trifluoroethyl)diethylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۰۰۰۴

Cas Number:

۳۵۷-۸۳-۵

(۲-chloro(3-pyridyl))-N-(5-methylisoxazol-3-yl)formamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013382

Cas Number:

(۲-Carboxyethyl)-β-cyclodextrin sodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۱۸۷۲

Cas Number:

(۲-Carboxyethyl)(dimethyl)sulfonium chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000190

Cas Number:

(۲-Carbamoylphenoxy)acetic acid sodium salt

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۶۷۴۲۸

Cas Number:

۳۷۸۵-۳۲-۸

(۲-Butyl-5-chloro-1H-imidazol-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013707

Cas Number:

(۲-Butoxyethoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000206

Cas Number:

(۲-Butenyl)chloropalladium dimer

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۰۰۰۴۵

Cas Number:

۱۲۰۸۱-۲۲-۰

(۲-Bromovinyl)trimethylsilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۵۹۹۹۸

Cas Number:

۴۱۳۰۹-۴۳-۷

(۲-Bromophenylethynyl)trimethylsilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۸۴۶۹۵

Cas Number:

۳۸۲۷۴-۱۶-۷

شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-Bromophenyl)diphenylphosphine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۸۴۸۲

Cas Number:

۶۲۳۳۶-۲۴-۷

(۲-Bromophenyl)dicyclohexylphosphine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۳۹۰۰۶

Cas Number:

۷۵۷۹۵۸-۴۰-۰

(۲-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۴۷۴۳

Cas Number:

۱۴۶۴۱۴۹-۶۴-۱

(۲-Bromoethyl)trimethylammonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۱۷۱۹۶

Cas Number:

۲۷۵۸-۰۶-۷

(۲-Bromoethyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۰۶۳۴۵

Cas Number:

۲۴۷۱۲۹-۸۵-۷

(۲-Bromoethyl)benzene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

B65780

Cas Number:

۱۰۳-۶۳-۹

(۲-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۲۸۴۲۶

Cas Number:

۸۶۸۶۴-۶۰-۰

[(۲-bromobenzoyl)amino]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011265

Cas Number:

(۲-Bromo-pyridin-4-yl)carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000209

Cas Number:

۴۳۳۷۱۱-۹۵-۶

(۲-Bromo-pyridin-3-yl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000357

Cas Number:

۱۱۶۰۲۶-۹۸-۳

(۲-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002741

Cas Number:

(۲-Bromo-4-methylthiazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0285

Cas Number:

(۲-Bromo-4-formylphenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019244

Cas Number:

(۲-Bromo-4-formyl-6-methoxyphenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005991

Cas Number:

(۲-Bromo-4-fluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003083

Cas Number:

(۲-bromo-4-fluoro-phenoxy)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010838

Cas Number:

(۲-Biphenyl)di-1-adamantylphosphine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۶۷۶۸۹

Cas Number:

۲۲۴۳۱۱-۵۵-۱

(۲-Benzyloxyphenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۱۷۲۵

Cas Number:

۲۲۰۴۷-۸۸-۷

(۲-Benzo[1,3]dioxol-5-yl-2-oxo-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011957

Cas Number:

(۲-Benzimidazolyl)acetonitrile

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

B5291

Cas Number:

۴۴۱۴-۸۸-۴

(۲-Azepan-1-yl-2-phenylethyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01144

Cas Number:

۸۷۶۷۱۰-۶۱-۱

(۲-Ammonioethyl)diisopropylphosphonium bis(tetrafluoroborate)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۹۵۰۸

Cas Number:

(۲-Ammonioethyl)di-tert-butylphosphonium bis(tetrafluoroborate)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۹۴۹۴

Cas Number:

(۲-Aminophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003084

Cas Number:

۳۳۴۲-۷۸-۷

(۲-Aminomethyl-5-fluoro)phenylboronic acid hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS020086

Cas Number:

(۲-Aminoethyl)trimethylammonium chloride hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۸۴۵۵۶

Cas Number:

۳۳۹۹-۶۷-۵

[(۲-Aminoethyl)amino]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000144

Cas Number:

(۲-Aminoethyl)-benzyl carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015456

Cas Number:

(۲-Aminobenzyl)triphenylphosphonium bromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۵۶۸۹۶

Cas Number:

۷۸۱۳۳-۸۴-۳

(۲-Amino-pyridin-3-yl)-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000265

Cas Number:

۲۳۶۱۲-۵۷-۹

(۲-amino-indan-2-yl)-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008528

Cas Number:

(۲-Amino-5-iodo-pyridin-3-yl)-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000278

Cas Number:

۶۱۸۱۰۷-۹۰-۷

(۲-amino-4-hydroxy-pyrimidin-5-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016798

Cas Number:

(۲-Amino-4-fluoro-phenyl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS020294

Cas Number:

(۲-Amino-4-bromophenyl)dimethylamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01423

Cas Number:

(۲-amino-4,5,6,7-tetrahydro-benzo[b]thiophen-3-yl)-morpholin-4-yl-methanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011301

یمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-Amino-2-oxoethoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00075

Cas Number:

۲۲۰۶۴-۴۰-۰

(۲-Amino-2-methylpropyl)dimethylamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01568

Cas Number:

(۲-amino-2-methyl-propyl)-urea

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008001

Cas Number:

(۲-Amino-2-benzo[1,3]dioxol-5-yl-ethyl)-carbamic acid tert-butyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011988

Cas Number:

(۲-amino-1,3-thiazol-4-yl)methanol hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015066

Cas Number:

(۲-Acetyl-4,5-dimethoxyphenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS006184

Cas Number:

(۲-acetyl-1,2-dihydroisoquinolin-1-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012773

Cas Number:

(۲-acetyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011525

Cas Number:

(۲-(۴-Methoxyphenyl)thiazol-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

JRD0158

Cas Number:

(۲-(۳,۵-dimethyl-1-pyrazolyl)ethylthio)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS017515

Cas Number:

(۲-(۱-Pyrazolyl)ethylthio)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002618

Cas Number:

(۲-((tert-Butyldimethylsilyloxy)methyl)furo[3,2-b]pyridin-6-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE001176

Cas Number:

۱۱۷۱۹۲۰-۶۱-۸

(۲-[۳-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazol-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016302

Cas Number:

(۲-[(propan-2-yloxy)methyl]phenyl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011860

Cas Number:

(۲-[(methylamino)sulfonyl]phenyl)boronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008183

Cas Number:

(۲-[(۵-tert-Butyl-2-methyl-furan-3-carbonyl)-amino]-acetylamino)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS017631

Cas Number:

(۲-[(۵-bromo-2-furoyl)amino]-1,3-thiazol-4-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015621

Cas Number:

(۲-[(۴-methylpiperazin-1-yl)methyl]phenyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005628

ی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲-[(۴-hydroxyphenyl)(methyl)amino]-4-oxo-4,5-dihydro-1,3-thiazol-5-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018848

Cas Number:

(۲-[(۴-fluorobenzyl)sulfanyl]-1-methyl-1H-imidazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016044

Cas Number:

(۲,۸-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

BBO000010

Cas Number:

۳۵۸۵۳-۵۵-۵

(۲,۸-Bis-trifluoromethyl-quinolin-4-yl)-pyridin-2-yl-methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

BBO000013

Cas Number:

۶۸۴۹۶-۰۴-۸

(۲,۶-Naphthalenedimethylene)bis(triphenylphosphonium bromide) hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۴۹۵۵۴

Cas Number:

(۲,۶-Dimethyl-1-piperidinyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002055

Cas Number:

(۲,۶-Dimethoxy-4-methylphenyl)boronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00317

Cas Number:

۱۷۶۵۲۸-۱۹-۱

(۲,۶-Difluorophenyl)thiourea

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۵۴۸۷۶

Cas Number:

۵۹۷۷۲-۳۱-۵

(۲,۶-dichlorobenzyl)methylamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS004429

Cas Number:

(۲,۶-dichloro-pyrimidin-4-yl)-dimethyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005509

Cas Number:

(۲,۶-Di-O-)ethyl-β-cyclodextrin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

E3153

Cas Number:

(۲,۵-Dioxoimidazolidin-1-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00560

Cas Number:

۸۰۲۵۸-۹۴-۲

(۲,۵-dioxo-1-phenyl-pyrrolidin-3-ylsulfanyl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011435

Cas Number:

(۲,۵-dimethyl-thiophen-3-ylmethyl)-methyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011833

Cas Number:

[(۲,۵-dimethyl-furan-3-carbonyl)-amino]-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018187

Cas Number:

(۲,۵-dimethyl-3-thienyl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011832

Cas Number:

(۲,۵-dimethyl-3-furyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016961

Cas Number:

(۲,۵-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetic acid

نام شرکت:

CBR01375 سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01375

Cas Number:

۱۰۹۹۶۰-۱۷-۰

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲,۵-dimethyl-1,3-oxazol-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS017789

Cas Number:

(۲,۵-Dimethoxyphenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

D135801

Cas Number:

۱۷۵۸-۲۵-۴

[(۲,۵-Dihydroxybenzoyl)amino]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000066

Cas Number:

(۲,۵-Difluorophenyl)thiourea

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۰۷۹۸۱-۴۴-۰

Cas Number:

۲۰۷۹۸۱-۴۴-۰

(۲,۵,۷-Trimethyl-1H-indol-3-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005923

Cas Number:

(۲,۵,۶-Trimethyl-4-oxothieno[2,3-d]pyrimidin-3(4H)-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002413

Cas Number:

(۲,۴-dioxo-3-propyl-1,3-thiazolidin-5-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013223

Cas Number:

(۲,۴-Dioxo-3,4-dihydro-2H-pyrimidin-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012581

Cas Number:

(۲,۴-Dioxo-1-imidazolidinyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS001971

Cas Number:

(۲,۴-Dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)acetyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002434

Cas Number:

(۲,۴-Dioxo-1,3-thiazolidin-5-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00200

Cas Number:

۸۷۵-۹۷-۸

(۲,۴-Dioxo-1,3-thiazolidin-3-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00333

Cas Number:

۳۱۰۶۱-۲۴-۲

(۲,۴-dimethylquinolin-3-yl)acetic acid hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012994

Cas Number:

[(۲,۴-dimethylphenyl)thio]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011315

Cas Number:

(۲,۴-Dimethylphenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS001301

Cas Number:

(۲,۴-dimethyl-phenyl)-prop-2-ynyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009246

Cas Number:

CDS009246

(۲,۴-Dimethyl-1,3-oxazol-5-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01508

Cas Number:

۲۱۴۵۵۳-۵۵-۶

(۲,۴-Dimethoxyphenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۵۴۱۹۷

ی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲,۴-Dimethoxy-benzyl)-(tetrahydro-furan-2-yl-methyl)-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002591

Cas Number:

(۲,۴-Difluorophenylethynyl)trimethylsilane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۶۳۴۷۱

Cas Number:

۴۸۰۴۳۸-۹۲-۴

(۲,۴-Difluorophenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005568

Cas Number:

(۲,۴-difluoro-phenyl)-prop-2-ynyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011970

Cas Number:

(۲,۴-dichlorobenzyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS004425

Cas Number:

(۲,۴-Dichloro-3-methylphenyl)amine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00888

Cas Number:

(۲,۴-diaminopteridin-6-yl)methanol hydrochloride hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013903

Cas Number:

(۲,۴-Di-tert-pentylphenoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۸۵۷۸۶

Cas Number:

۱۳۴۰۲-۹۶-۵

(۲,۴,۷-Trimethyl-1H-indol-3-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS004112

Cas Number:

(۲,۴,۶-Tri-tert-butylphenyl)phosphine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۰۶۶۰۴

Cas Number:

(۲,۳-dioxo-2,3-dihydro-indol-1-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012570

Cas Number:

(۲,۳-dimethylphenyl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013726

Cas Number:

(۲,۳-dimethyl-phenyl)-prop-2-ynyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011969

Cas Number:

(۲,۳-Dimethyl-1H-indol-5-yl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002064

Cas Number:

(۲,۳-Dimethyl-1H-indol-5-yl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011633

Cas Number:

(۲,۳-Dimethoxyphenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003124

Cas Number:

(۲,۳-dimethoxybenzyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS004421

Cas Number:

(۲,۳-dihydroimidazo[2,1-b][1,3]thiazol-6-ylmethyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016262

(۲,۳-dihydrobenzofuran-5-yl)oxo-acetic acid ethyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003656

Cas Number:

[(۲,۳-dihydro-benzo[1,4]dioxine-2-carbonyl)-amino]-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016732

Cas Number:

(۲,۳-Dihydro-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-8-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000048

Cas Number:

(۲,۳-Dihydro-[1,4]dioxino[2,3-b]pyridin-7-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE000037

Cas Number:

۴۴۳۹۵۶-۴۶-۵

(۲,۳-Difluorophenyl)thiourea

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۵۴۸۳۳

Cas Number:

۵۷۲۸۸۹-۲۵-۹

(۲,۳-Difluoro-4-methylphenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002728

Cas Number:

(۲,۳,۶-Trimethoxypyridin-4-yl)methanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

ADE001449

Cas Number:

(۲,۳,۵-Trimethyl-1H-indol-7-yl)methanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002249

Cas Number:

(۲,۳,۵-Trifluorophenyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS002738

Cas Number:

(۲,۳,۵,۶-tetramethyl-benzenesulfonylamino)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011501

Cas Number:

(۲,۲-Dimethylpropyl)methylamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

Cas Number:

CBR00855

(۲,۲-dimethylpropyl)(methyl)amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011416

Cas Number:

[(۲,۲-dimethylpropanoyl)amino]acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS011059

Cas Number:

(۲,۲-dimethyl-tetrahydro-pyran-4-yl)-methyl-amine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009738

Cas Number:

(۲,۲-dimethyl-4-oxo-chroman-7-yloxy)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009129

Cas Number:

(۲,۲-dimethyl-3-methylenecyclopentyl)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009766

Cas Number:

(۲,۲-Dimethyl-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl)amine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01673

Cas Number:

(۲,۲-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-7-yl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015797

 شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۲,۲-Dimethyl-1-propyl)benzene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۵۹۰۷۶

Cas Number:

۱۰۰۷-۲۶-۷

(۲,۲-dichlorocyclopropyl)methanesulfonyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012267

Cas Number:

CDS012267

(۲,۲-Dichlorocyclopropyl)benzene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۷۸۴۴۶

Cas Number:

۲۴۱۵-۸۰-۷

(۲,۲,۳,۳-Tetrafluoropropoxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00509

Cas Number:

۸۷۰-۵۱-۹

(۲,۲′-Bipyridine)dichloroplatinum(II)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۰۱۶۰۹

Cas Number:

۱۳۹۶۵-۳۱-۶

(۲,۲′-Bipyridine)dichloropalladium(II)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۶۵۹۴۷

Cas Number:

(۲,۱,۳-Benzoxadiazol-5-ylmethyl)methylamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01018

Cas Number:

(۲,۱,۳-benzothiadiazol-5-yloxy)acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012223

Cas Number:

(۲,۱,۳-Benzothiadiazol-5-ylmethyl)methylamine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01203

Cas Number:

(۲′S,3S)-1-(2-methylamino-2-phenyl-ethyl)-pyrrolidin-3-ol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010194

Cas Number:

(۲′S)-2′-Deoxy-2′-fluoro-5-ethynyluridine, (F-ara-EdU

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

T511293

Cas Number:

(۲′-Methylbiphenyl-3-yl)amine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00938

Cas Number:

(۲′-methoxy-biphenyl-4-yl)-acetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010181

Cas Number:

(۱Z)-N′-Hydroxy-2-methylbutanimidamide hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01424

Cas Number:

(۱Z)-N′,۳-Dihydroxypropanimidamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01465

Cas Number:

۵۳۳۷۰-۵۰-۶

(۱z)-2-(dimethylamino)-N′-hydroxyethanimidamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS009609

Cas Number:

(۱Z)-2-(Diethylamino)-N′-hydroxyethanimidamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005656

Cas Number:

(۱S-cis)-3-Bromo-3,5-cyclohexadiene-1,2-diol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۸۹۴۹۲

Cas Number:

۱۳۰۷۹۲-۴۵-۹

ی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۱S,E)-(−)-Camphorquinone 3-oxime

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۷۳۱۲۰

Cas Number:

۲۵۱۶۴۵-۸۳-۷

(۱S,9S)-1,9-Bis[(tert-butyldimethylsiloxy)methyl]-5-cyanosemicorrin

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۴۵۵۶

Cas Number:

۱۰۵۲۵۱-۵۲-۳

(۱S,6S,7R,8R,8aR)-1,6,7,8-Tetrahydroxyindolizidine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۳۲۶۷۳

Cas Number:

۷۹۸۳۱-۷۶-۸

(۱S,5R)-2-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-3-one

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۴۸۴۷۸

Cas Number:

۴۳۱۱۹-۲۸-۴

(۱S,4S,8S)-5-Benzyl-2-isobutyl-8-methoxy-1,8-dimethylbicyclo[2.2.2]octa-2,5-diene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۰۹۴۹۲

Cas Number:

۸۶۲۴۹۹-۵۰-۱

(۱S,4S,4aR)-4-[(3S)-3-hydroxy-3-methyl-4-pentenyl]-4a,8,8-trimethyl-3-methylenedecahydro-1-naphthalenol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013501

Cas Number:

(۱S,4S)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015401

Cas Number:

(۱S,4S)-2-Methyl-2,5-diaza-bicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS013695

Cas Number:

(۱S,4S)-2,5-Diphenylbicyclo[2,2,2]octa-2,5-diene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۰۷۱۶۳

Cas Number:

۸۵۰۴۰۹-۸۳-۵

(۱S,4S)-(−)-۲-Boc-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۳۰۴۹

Cas Number:

۱۱۳۴۵۱-۵۹-۵

(۱S,4S)-(−)-۲-(۴-Fluorophenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrobromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۳۳۶۷

Cas Number:

۳۰۸۱۰۳-۴۹-۳

(۱S,4S)-(−)-۲-(۴-Chlorophenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrobromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۳۳۹۱

Cas Number:

۳۰۸۱۰۳-۵۱-۷

(۱S,4S)-(−)-۲-(۳-Fluorophenyl)-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane hydrobromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۳۴۰۵

Cas Number:

۲۹۴۱۷۷-۳۵-۸

(۱S,4S)-(+)-2-Benzyl-2,5-diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۳۰۳۰

Cas Number:

۱۱۶۲۵۸-۱۷-۴

(۱S,4S)-(+)-2,5-Diazabicyclo[2.2.1]heptane dihydrobromide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۳۰۰۶

Cas Number:

۱۳۲۷۴۷-۲۰-۷

(۱S,4R)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۴۶۰۴۱

Cas Number:

۶۰۴۱۰-۱۶-۴

(۱S,4R)-(−)-۴-(Fmoc-amino)-2-cyclopentene-1-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۰۰۲۷۳

Cas Number:

۲۲۰۴۹۷-۶۴-۳

(۱S,4R)-(−)-۴-(Boc-amino)-2-cyclopentene-1-carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۰۹۷۸۱

Cas Number:

۱۵۱۹۰۷-۷۹-۸

واد شیمیایی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

[(۱S,3S,4S)-4-amino-3-hydroxy-5-phenyl-1-(phenylmethyl)pentyl]-carbamic acid 1,1-dimethylethyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS004830

Cas Number:

(۱S,3S)-trans-4-Carene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۱۹۸۹

Cas Number:

۵۲۰۸-۵۰-۴

(۱S,3R,4S,6R)-N-Boc-6-amino-2,2-dimethyltetrahydrocyclopenta[1.3]dioxole-4-carb acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010347

Cas Number:

(۱S,3R)-cis-4-Carene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۱۹۸۷

Cas Number:

۵۲۰۸-۴۹-۱

(۱S,3R)-(−)-Camphoric acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۷۶۳۴۵

Cas Number:

۵۶۰-۰۹-۸

(۱S,3R)-(+)-3-(Boc-amino)cyclopentanecarboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۰۹۷۸۴

Cas Number:

۲۶۱۱۶۵-۰۵-۳

(۱S,2S,5S)-(−)-۲-Hydroxy-3-pinanone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۸۰۳۴۲

Cas Number:

۱۸۴۵-۲۵-۶

(۱S,2S,5R)-(+)-Neomenthol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۳۵۱۸۰

Cas Number:

۲۲۱۶-۵۲-۶

(۱S,2S,4S)-bicyclo[2.2.1]hept-5-en-2-ylacetic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008399

Cas Number:

(۱S,2S,4R)-1,3,3-trimethyl-bicyclo[2.2.1]heptan-2-ol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS012478

Cas Number:

(۱S,2S,4R)-(+)-Limonene-1,2-diol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۶۹۷۶۸

Cas Number:

۳۸۶۳۰-۷۵-۰

(۱S,2S,3S,5R)-(+)-Isopinocampheylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۹۱۶۶۲

Cas Number:

۱۳۲۹۳-۴۷-۵

(۱S,2S,3S,5R)-(+)-Isopinocampheol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۵۰۸۵۶

Cas Number:

۲۷۷۷۹-۲۹-۹

(۱S,2S,3R,5S)-(+)-Pinanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۸۲۳۶۷

Cas Number:

۱۸۶۸۰-۲۷-۸

(۱S,2S)-trans-N-Boc-2-aminocyclopentanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۱۴۳۶

Cas Number:

۱۴۵۱۰۶-۴۳-۰

(۱S,2S)-trans-N-Boc-2-aminocyclohexanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۰۹۸۷

Cas Number:

۱۴۵۱۶۶-۰۶-۹

(۱S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclopentanediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۰۵۳۷

Cas Number:

۵۸۶۹۶۱-۳۴-۴

(۱S,2S)-trans-N-Boc-1,2-cyclohexanediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۰۷۶۶

Cas Number:

۱۸۰۶۸۳-۶۴-۱

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۱S,2S)-trans-2-Benzyloxycyclohexylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۱۲۰۷

Cas Number:

۲۱۶۳۹۴-۰۷-۹

(۱S,2S)-trans-2-Aminocyclopentanol hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۰۶۷۸۲

Cas Number:

۶۸۳۲۷-۰۴-۸

(۱S,2S)-trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۱۹۵۹

Cas Number:

۱۳۳۷۴-۳۰-۶

(۱S,2S)-trans-2-Amino-1,2-dihydro-1-naphthol hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۴۰۱۱

Cas Number:

۹۰۴۹۳۰-۲۲-۹

(۱S,2S)-trans-1-Hydroxy-1,2-dihydro-2-naphthyl benzoate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۴۰۸۹

Cas Number:

۳۵۹۸۲۰-۴۵-۴

(۱S,2S)-trans-1-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthyl benzoate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۴۱۰۰

Cas Number:

۹۰۴۳۱۶-۳۷-۶

(۱S,2S)-trans-1,2-Cyclopentanediamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۰۲۱۹

Cas Number:

۴۷۷۸۷۳-۲۲-۶

(۱S,2S)-trans-1,2-Cyclohexanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۲۱۸۰۴

Cas Number:

۵۷۷۹۴-۰۸-۸

(۱S,2S)-N-p-Tosyl-1,2-dimesitylethylenediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۳۲۱۹۲

Cas Number:

۱۲۹۳۹۴۶-۴۱-۴

(۱S,2S)-N-p-Tosyl-1,2-di(1-naphthyl)ethylenediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۳۲۲۰۶

Cas Number:

۱۲۹۳۹۴۶-۳۸-۹

(۱S,2S)-N-Methanesulfonyl-1,2-diphenylethanediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000876

Cas Number:

(۱S,2S)-N,N′-Dimethyl-1,2-diphenyl-1,2-ethylenediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۵۹۶۴

Cas Number:

۶۰۵۰۸-۹۷-۶

(۱S,2S)-N,N′-Bis(2-acetyl-3-oxo-2-butenylidene)-1,2-dimesitylethylenediaminato cobalt(II)

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۰۸۸۴۴

Cas Number:

۲۵۹۲۵۹-۸۰-۸

(۱S,2S)-fmoc-acpc

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008025

Cas Number:

(۱S,2S)-Fmoc-2-aminocyclohexane carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS020426

Cas Number:

(۱S,2S)-4-Cyclohexene-1,2-diamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۲۶۳۳۸

Cas Number:

۱۲۴۱۶۸۴-۲۶-۳

(۱S,2S)-2-Methoxycyclohexanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000698

Cas Number:

(۱S,2S)-2-Aminocyclohexanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS003415

ی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۱S,2S)-2-aminocyclohexanecarboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS008979

Cas Number:

(۱S,2S)-2-(Diphenylphosphino)cyclohexylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۶۶۹۳

Cas Number:

۴۵۲۳۰۴-۶۳-۱

(۱S,2S)-2-[(4R,11bS)-3H-dinaphtho[2,1-c:1′,۲′-e]phosphepin-4(5H)-yl]-1,2-diphenylethylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۶۹۴۳

Cas Number:

(۱S,2S)-1-Amino-2-benzyloxycyclopentane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۱۶۴۹

Cas Number:

۱۸۱۶۵۷-۵۷-۸

(۱S,2S)-1-((4R,11bS)-3H-Dinaphtho[2,1-c:1′,۲′-e]phosphepin-4(5H)-yl)-1-phenyl-2-propanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۷۳۶۲

Cas Number:

۱۰۹۲۰۶۴-۰۴-۴

(۱S,2S)-1,2-Bis(4-methoxyphenyl)ethylenediamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۴۱۲۰

Cas Number:

۸۲۰۹۶۵-۹۶-۶

(۱S,2S)-1,2-Bis(4-dimethylaminophenyl)ethylenediamine tetrahydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۵۱۸۶

Cas Number:

۱۰۵۲۷۰۷-۲۱-۷

(۱S,2S)-1,2-Bis(2-hydroxyphenyl)ethylenediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۵۸۷۹

Cas Number:

(۱S,2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)ethylenediamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۴۱۰۴

Cas Number:

۱۸۶۷۶۹-۱۸-۶ (free base)

(۱S,2S)-(−)-N,N′-Dimethyl-1,2-bis[3-(trifluoromethyl)phenyl]ethylenediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۰۷۵۳۸

Cas Number:

۲۰۵۸۷۳-۲۶-۳

(۱S,2S)-(−)-N,N′-Di-p-tosyl-1,2-cyclohexanediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۸۲۷۶۵

Cas Number:

۲۱۲۵۵۵-۲۸-۷

(۱S,2S)-(−)-۱-Phenylpropylene oxide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۸۷۷۹۲

Cas Number:

۴۵۱۸-۶۶-۵

(۱S,2S)-(−)-۱,۲-Diphenylethylenediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۶۴۰۰۲

Cas Number:

۲۹۸۴۱-۶۹-۸

(۱S,2S)-(-)-1,2-Dicyclopropylethylenediamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۹۰۷۰۲

Cas Number:

۱۰۹۲۹۵۳-۴۳-۹

(۱S,2S)-(−)-۱,۲-Diaminocyclohexane D-tartrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۱۶۹۴۰

Cas Number:

۶۷۳۳۳-۷۰-۴

(۱S,2S)-(+)-trans-1-Amino-2-indanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۶۳۳۴۴

Cas Number:

۱۶۳۰۶۱-۷۴-۳

(۱S,2S)-(+)-Thiomicamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۶۱۸۸۷

Cas Number:

۱۶۸۵۴-۳۲-۳

(۱S,2S)-(+)-Pseudoephedrine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۸۷۶۳۶

Cas Number:

۹۰-۸۲-۴

ی آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۱S,2S)-(+)-Norpseudoephedrine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۹۶۶۱

Cas Number:

۴۹۲-۳۹-۷

(۱S,2S)-(+)-N-p-Tosyl-1,2-diphenylethylenediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۸۴۳۴۲

Cas Number:

۱۶۷۳۱۶-۲۷-۰

(۱S,2S)-(+)-N-p-Tosyl-1,2-cyclohexanediamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۷۷۳۱۰

Cas Number:

۱۷۴۲۹۱-۹۷-۵

(۱S,2S)-(+)-N-Boc-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۶۱۰۶۶

Cas Number:

(۱S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl isocyanate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS001190

Cas Number:

(۱S,2S)-(+)-2-Amino-3-methoxy-1-phenyl-1-propanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۱۶۵۲۰

Cas Number:

۵۱۵۹۴-۳۴-۴

(۱S,2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1,3-propanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۱۸۶۵۴۶

Cas Number:

۲۸۱۴۳-۹۱-۱

(۱S,2S)-(+)-2-Amino-1-(4-nitrophenyl)-1,3-propanediol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۷۱۶۷۴

Cas Number:

۲۹۶۴-۴۸-۹

(۱S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexane

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۴۶۷۱۳

Cas Number:

۲۱۴۳۶-۰۳-۳

(۱S,2R,5S)-(+)-Menthyl (R)-p-toluenesulfinate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۷۸۷۴۲

Cas Number:

۹۱۷۹۶-۵۷-۵

(۱S,2R,5S)-(+)-Menthol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۲۴۴۶۴

Cas Number:

۱۵۳۵۶-۶۰-۲

(۱S,2R,5R)-2-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-5-methylcyclohexanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000143

Cas Number:

(۱S,2R,4S)-N-Boc-1-amino-2-hydroxycyclopentane-4-carboxylic acid methyl ester

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS016106

Cas Number:

(۱S,2R,4S)-(+)-4-(1-Methylethyl)-2-(1-methyl-1-phenylethyl)cyclohexanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۵۳۴۲۰

Cas Number:

(۱S,2R)-N-Boc-1-amino-2-indanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS005440

Cas Number:

(۱S,2R)-Fmoc-2-aminocyclohexane carboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS007245

Cas Number:

(۱S,2R)-Fmoc-2-amino-1-cyclopentanecarboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019595

Cas Number:

(۱S,2R)-cis-N-Boc-2-aminocyclopentanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۴۴۷۶

Cas Number:

۱۳۳۰۰۶۹-۶۷-۴

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۱S,2R)-cis-2-Aminocyclopentanol hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۴۹۰۵

Cas Number:

۲۲۵۷۹۱-۱۳-۹

(۱S,2R)-cis-2-Amino-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthol hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۱۴۰۵۴

Cas Number:

۲۹۳۶۵-۵۸-۰

(۱S,2R)-1-Phenyl-2-(1-pyrrolidinyl)-1-propanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۴۸۹۷۹

Cas Number:

۵۶۵۷۱-۹۱-۶

(۱S,2R)-1-Methyl cis-1,2,3,6-tetrahydrophthalate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۸۷۴۶۲

Cas Number:

۸۸۳۳۵-۹۳-۷

(۱S,2R)-1-(tert-Butoxycarbonylamino)-2-vinylcyclopropanecarboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS019348

Cas Number:

(۱S,2R)-1-[(3,5-Di-tert-butyl-2-hydroxybenzylidene)amino]-2-indanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۴۴۱۴۵

Cas Number:

۲۱۲۳۷۸-۸۹-۷

(۱S,2R)-(−)-cis-1-Amino-2-indanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۴۰۸۳۳

Cas Number:

۱۲۶۴۵۶-۴۳-۷

(۱S,2R)-(+)-trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۶۷۲۵۷

Cas Number:

۳۴۲۸۱-۹۲-۰

(۱S,2R)-(+)-trans-2-(Aminomethyl)cyclohexanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۹۲۵۴

Cas Number:

۱۳۳۲۶۹-۸۷-۱

(۱S,2R)-(+)-Norephedrine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۷۵۷۷-۲۸-۹

Cas Number:

(۱S,2R)-(+)-N-Methylephedrine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۸۷۷۷۶

Cas Number:

۴۲۱۵۱-۵۶-۴

(۱S,2R)-(+)-Ephedrine hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۸۵۷۳۳۵

Cas Number:

۲۴۲۲۱-۸۶-۱

(۱S,2R)-(+)-2-Benzamidocyclohexanecarboxylic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۵۶۸۱۰۴

Cas Number:

۲۶۶۸۵-۸۲-۵

(۱S,2R)-(+)-2-Amino-1,2-diphenylethanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۳۱۸۸۰

Cas Number:

۲۳۳۶۴-۴۴-۵

(۱S,1′S,2R,2′R)-DuanPhos

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۹۶۷۳۰

Cas Number:

۷۹۵۲۹۰-۳۴-۵

(۱S, 2S)-1,2-di-1-Naphthyl-ethylenediamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۴۱۴۷

Cas Number:

۱۰۵۲۷۰۷-۲۷-۳

(۱S, 2S)-1,2-Bis(4-nitrophenyl)ethylenediamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۴۰۳۱

Cas Number:

۱۰۵۲۷۰۷-۰۷-۹

(۱S, 2S)-1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethylenediamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۴۱۳۹

Cas Number:

۱۰۵۲۷۰۷-۱۱-۵

 آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۱S, 2S)-1,2-Bis(2-chlorophenyl)ethylenediamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۴۰۵۸

Cas Number:

۱۰۵۲۷۰۷-۲۴-۰

(۱S, 2S)-1,2-Bis(2,4,6-trimethoxyphenyl)ethylenediamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۶۸۴۰۲۳

Cas Number:

(۱S*,5S*)-3-Benzyl-3,6-diazabicyclo[3.2.2]nonane dihydrochloride hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01521

Cas Number:

(۱S)cyclopropyl(3-methoxyphenyl)methylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015713

Cas Number:

(۱S)-2-(4-Methylphenyl)-1-phenylethanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS000210

Cas Number:

(۱S)-2,2′-Bis[(S)-(4-methylphenyl)sulfinyl]-1,1′-binaphthalene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۲۶۴۴۳

Cas Number:

۷۲۲۴۵۵-۷۳-۴

(۱S)-10-Camphorsulfonamide

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۷۶۶۱۲

Cas Number:

۶۰۹۳۳-۶۳-۳

(۱S)-1-(5-Methyl-4H-1,2,4-triazol-3-yl)ethanamine dihydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR00974

Cas Number:

(۱S)-1-(5-isoquinolyl)ethylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015571

Cas Number:

(۱S)-1-(2-naphthyl)ethanamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS018007

Cas Number:

(۱S)-1-(2-methoxyphenyl)propylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015715

Cas Number:

(۱S)-1-(2,3-dimethylphenyl)ethylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015873

Cas Number:

(۱S)-1-[3-tert-Butyl)phenyl]ethylamine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS015592

Cas Number:

(۱S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-en-2-ylboronic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CDS010343

Cas Number:

(۱S)-(−)-Verbenone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۱۸۲۵۱

Cas Number:

۱۱۹۶-۰۱-۶

(۱S)-(−)-Camphorsulfonylimine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۱۸۳۶۱

Cas Number:

۶۰۸۸۶-۸۰-۸

(۱S)-(−)-Camphor

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

C352

Cas Number:

۴۶۴-۴۸-۲

(۱S)-(−)-Camphanic chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۲۶۱۷۳

Cas Number:

۳۹۶۳۷-۷۴-۶

آزمایشگاهی سیگما آلدریچ sigma aldrich

(۱S)-(−)-Camphanic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

Cas Number:

۱۳۴۲۹-۸۳-۹

(۱S)-(−)-۲,۱۰-Camphorsultam

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۹۸۳۵۲

Cas Number:

۹۴۵۹۴-۹۰-۸

(۱S)-(+)-Menthyl chloroformate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۷۸۷۱۲

Cas Number:

۷۶۳۵-۵۴-۳

(۱S)-(+)-Ketopinic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۲۰۹۶۴

Cas Number:

۴۰۷۲۴-۶۷-۲

(۱S)-(+)-Dimenthyl succinate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۰۶۳۴۷

Cas Number:

۹۶۱۴۹-۰۵-۲

(۱S)-(+)-Camphorquinone

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۷۲۰۷۸

Cas Number:

۲۷۶۷-۸۴-۲

(۱S)-(+)-3-Carene

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۴۱۶۱۹

Cas Number:

۴۹۸-۱۵-۷

(۱S)-(+)-3-Bromocamphor-10-sulfonic acid hydrate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۰۶۸۶۰-۴۶-۰

Cas Number:

(۱S)-(+)-2-Azabicyclo[2.2.1]hept-5-en-3-one

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۴۴۱۲۸۷

Cas Number:

۱۳۰۹۳۱-۸۳-۸

(۱S)-(+)-10-Camphorsulfonyl chloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۲۱۹۵۷۶

Cas Number:

۲۱۲۸۶-۵۴-۴

(۱S)-(+)-10-Camphorsulfonic acid

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

C2107

Cas Number:

۳۱۴۴-۱۶-۹

(۱S)-(+)-(10-Camphorsulfonyl)oxaziridine

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۳۴۵۳۵۰

Cas Number:

۱۰۴۳۲۲-۶۳-۶

(۱R,E)-(+)-Camphorquinone 3-oxime

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

Cas Number:

۳۱۵۷۱-۱۴-۹

(۱R,9aR)-Octahydro-2H-quinolizine-1-carboxylic acid hydrochloride

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

CBR01540

Cas Number:

(۱R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethyl N-succinimidyl carbonate

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۴۸۶۷

Cas Number:

۱۵۱۶۵۵۱-۴۶-۴

(۱R,8S,9s)-Bicyclo[6.1.0]non-4-yn-9-ylmethanol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۴۲۶۷۸

Cas Number:

۱۲۶۳۱۶۶-۹۰-۰

(۱R,5S)-3-Oxabicyclo[3.3.0]oct-6-en-2-one

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۷۵۶۵۳

Cas Number:

۱۲۸۹۴۶-۷۸-۱

(۱R,4S)-cis-4-Acetoxy-2-cyclopenten-1-ol

نام شرکت:

سیگما آلدریچ sigmaaldrich

نام فارسی:

Catalog Number:

۰۰۸۴۸

Cas Number:

(۱S,4R)-cis-4-Hydroxy-2-cyclopentenyl acetate

نظر دهید